Ons onderwijs is als volgt samen te vatten; een stevige, degelijke basis op het gebied van taal, lezen en rekenen. Daarnaast is er veel aandacht voor wereldoriëntatie, de Engelse taalvaardigheid, culturele vorming, eigentijdse vaardigheden (beter bekend als 21ste eeuwse vaardigheden) en digitale vaardigheden.

Op Brede School Rembrandt krijgt uw kind in de ochtend onderwijs in de basisvakken taal, lezen en rekenen. Dit onderwijs wordt gegeven door de vaste groepsleerkracht op een gedegen en gestructureerde wijze.
De vaste groepsleerkracht is tevens uw contactpersoon. Sommige klassen hebben twee vaste, parttime groepsleerkrachten. 


Binnen de lessen werken de leerlingen met leerdoelen. Leerlingen worden zo betrokken bij hun eigen leerproces. Wij leren uw zoon of dochter een onderzoekende houding, gedreven door nieuwsgierigheid. Leerlingen met een onderzoekende houding werken vanuit eigen gestelde vragen of vanuit hun eigen leerbehoeftes en komen zelf met oplossingen voor problemen.
Ook de persoonlijke weekplanning en de ontwikkelgesprekken tussen leerkracht en leerling, soms in aanwezigheid van de ouders, dragen hieraan bij. 

Tegenover de dagelijks terugkerende routine van het reken- en taalonderwijs, staan activiteiten die juist net iets anders vragen van de leerlingen dan ze gewend zijn. In de middag werken onze leerlingen aan vakoverstijgende thema's, waarbij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur geïntegreerd worden aangeboden. Kinderen ervaren de wereld niet als 'gesplitst' in vakken, maar als één geheel en daarom bieden we deze onderdelen ook geïntegreerd aan.  Tijdens dit wereld georiënteerde onderwijs, bespreken en onderzoeken we met elkaar maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende perspectieven. Op die manier laten we kinderen de samenhang ontdekken tussen bijvoorbeeld klimaatverschijnselen, voedselvoorziening en migratie. 

Uiteraard zorgen wij ervoor dat alle onderdelen zoals beschreven in de kerndoelen aanbod komen binnen ons onderwijs. 

Tijdens het thematisch onderwijs worden diverse eigentijdse vaardigheden gestimuleerd. Uw kind leert samenwerken, onderzoeken en kritisch denken. Creativiteit en veilig, efficiënt en effectief omgaan met ICT en internet zijn andere vaardigheden die uw kind leert beheersen. Het is belangrijk dat leerlingen mediawijs zijn, ofwel weten hoe je veilig, efficiënt en effectief met ICT en internet kunt omgaan. In de projecten is ook aandacht voor presenteren en debatteren. 

Uiteraard onderkennen wij zonder meer dat onze jongste leerlingen op een andere manier leren. Voor kinderen in de groepen 1 en 2 is staat spelend en handelend leren voorop. 
Kinderen uit deze twee leerjaren spelen in de ochtend in hun eigen klas bij hun eigen leerkracht. Ze oefenen spelenderwijs hun taal- en rekenvaardigheid, zonder dat ze door hebben dat ze leren. Kleuters doen dit door te zingen, te knutselen te spelen en voorgelezen te worden. Daarnaast is er ook veel aandacht voor motorische- en sociale vaardigheden.
In de middag kunnen deze jongste leerlingen er ook voor kiezen om in een andere kleutergroep te gaan spelen. Elke kleutergroep heeft een andere, uitgebreide speelhoek, zoals een winkeltje, een echte huishoek of een uitgebreide bouwhoek. Samen zijn wij Rembrandt; samen maken wij school !